De MKB ontzorgpolis: proefballon voor een stelsel wijziging in sociale zekerheid en arbodienstverlening?

De MKB ontzorgpolis: proefballon voor een stelsel wijziging in sociale zekerheid en arbodienstverlening? Onlangs heeft minister Koolmees in zijn ijver om de polder nieuw leven in te blazen een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarbij de MKB ontzorgpolis centraal staat. Dit moet de oplossing worden voor kleine MKB bedrijven die de twee jaar loondoorbetaling zien als een drempel om mensen in dienst te nemen maar die ook de arbodienst en de verzuimverzekering te duur vinden. De MKB ontzorgpolis regelt alles inclusief tweede spoor en de regie komt te liggen bij een dedicated casemanager betaald door de inkomensverzekeraar en mogelijk ook in dienst van de verzekeraar. Deze moet de arbodienst en bedrijfsarts gaan aansturen. Onduidelijk is hoe ze dit willen gaan doen kwa privacy maar Verbond van Verzekeraars en OVAL gaan een werkwijzer ontwikkelen, dus dan moet het goed komen. Daarnaast is ook de bedoeling dat premie stijging op basis van experience rating ten gevolge van verzuimstijging bij individuele bedrijven wordt gedempt door meer solidariteit. Of dit per branche of per verzekeringsmaatschappij/volmacht of op een andere manier wordt gepoold is nog onduidelijk. Wat echter geintroduceerd wordt als een oplossing voor kleine bedrijven lijkt gedoemd te mislukken als de slechte risico’s op grote schaal van deze polis gebruik willen maken. Dan wordt het onbetaalbaar. Nu zult u zich mogelijk ook afvragen waarom het kabinet en het Verbond hierop aansturen! Fijn dat ze de beroepsgroep van casemanagers zo’n warm hart toe dragen en fijn dat het Verbond opnieuw alleen met gecertificeerde casemanagers en arbodiensten wil werken maar wat schieten die er mee op als de MKB ontzorgpolis geen succes wordt? En als de polis te duur wordt voor kleine werkgevers wat hebben die er dan nog aan? Deze minister is echter niet te onderschatten, hij denkt in modellen, kijkt vooruit en rekent alles door. Dat blijkt ook uit het pensioenakkoord. Hij weet dus nu al dat binnen een paar jaar een volgende ingreep nodig is om de kosten in de hand te houden. En dat kan dan alleen maar zijn een vergroting van de solidariteit door de doelgroep uit te breiden. Maar ook door schaalvergroting aan de arbodienst-kant de kosten te drukken en bij aanbestedingen (want dat zullen verzekeraars zeker gaan doen) arbodiensten te selecteren op kosten en schadelastperformance. Arbodiensten lijken hier al op in te spelen gezien de vele overnames. Als er vervolgens arrangementen op CAO niveau of op andere basis worden gemaakt waarbij de vakbonden kunnen meepraten dan is de polder na dertig jaar weer gerecollectiveerd en geresocialiseerd en hebben de verzekeraars als maatschappelijke organisaties de rol van de bedrijfsverenigingen van destijds overgenomen. Minister Koolmees redt zo de polder en legt ongemerkt de basis voor een stelselwijziging zonder dat die term ook maar gevallen is. De effecten zullen er echter niet minder om zijn. Bij aanbestedingen en selectie van arbodiensten is het goed om te realiseren dat sommige arbodiensten zich nu ook al specifiek richten op wat ze zelf de “verzekerde markt” noemen. Dat heeft dus ook gevolgen voor de manier waarop ze hun dienstverlening inrichten. Onze Arboview consultants kennen de markt en kunnen u hierbij van advies dienen. Reijer Pille 21 juni 2019