Blog IV: de markt van arbodienstverlening is volwassener geworden maar niet minder complex

In deze afsluitende blog kijken we naar de toekomst. Er is veel veranderd de afgelopen jaren met grote impact op de markt: maar hoe ziet de toekomst eruit? Nog steeds is er beweging. Toekomstige stelselwijzigingen op basis van het pensioenakkoord, een verplichte verzekering voor ZZP’ers en de plannen voor een basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid kunnen aan de ontwikkelingen worden toegevoegd. De verwachting is dat Minister Koolmees in 2020 en daarna met een aantal aanpassingen in de wet zal komen in het verlengde van de wet “Arbeidsmarkt in Balans”. De vergrijzing en de toename van het verzuimrisico in een aantal sectoren zet de premies van verzuimverzekeringen onder druk en ook het eigen-risico-dragen wordt duurder. De behoefte om meer te investeren in duurzame inzetbaarheid neemt toe en een aantal grote verzekeraars zijn nu drijvende kracht achter de huidige consolidatie/overname golf onder arbodienstverleners. Verzekeraars zien de noodzaak tot schadelastbeheersing en doen opnieuw een poging de verzuimketen te beheersen door overnames. Daarnaast zullen de bestaande marktbewegingen verdere invloed hebben op de dienstverlening, zoals het aanzwellende bedrijfsartsentekort en de daaraan gekoppelde tariefstijgingen en de verdere hantering van taakdelegatie. Aan deze ontwikkelingen zitten positieve en negatieve kanten, maar ook afbreuk risico’s door privacy-wetgeving en verdere juridisering van de dienstverlening. Samenvattend kunnen we zeggen dat de markt van arbodienstverlening volwassener is geworden, maar niet minder complex.